Г А Л Е Р И Я  НЕСТ- Арт
Арт салон |............................................................................................................................................................... | Home
Условия за излагане и продажби в НЕСТ Арт за художници, скулптори и автори
ВАЖНО ЗА ВАС ХУДОЖНИЦИ И ТВОРЦИ!

ПРИМЕРЕН ДОГОВОР

 

 
ПРИМЕРЕН ДОГОВОР
Между Агенция НЕСТ ООД и Автор (художник) на картини и предмети предлагани за
продажба в търговския сайт на НЕСТ Арт

Днес …………….. в гр. София се сключи настоящият договор между страните: Агенция НЕСТ ООД, , Булстат , Офис: 1164 София, ул. Д. Войников № 39, тел: 088 879 66 83, 088 879 66 93, Е-Маil: sales@nest-art.com home: www.nest-art.com представлявана от Виктор Поляков (накратко наричана по-долу Агенцията) и Автора на платната (виж. приложението опис на произведенията) Имена на автора ЕГН: ............................., адрес: ……………………………………………, л.к. № ....................... издадена от МВР-................................., GSM: +359 ………………….., Е-Маil: …………………………………………………… , (накратко наричан по-долу Автор)

§ 1. Предмет на договора

С настоящият договор Авторът упълномощава Агенция НЕСТ ООД да бъде негов търговски представител в страната и на световния пазар, по отношение на неговите авторски и художествени творби.

§ 2. Задължения на Агенцията

 1. Агенцията се задължава с настоящия договор да създаде галерия на твореца в рамките на галерия НЕСТ Арт, да поддържа и актуализира, рекламира и популяризира с всички изразни средства на съвременната комуникация и медии художествените творби на Автора
 2. Агенцията се задължава да поема всички разходи по реклама, по организиране на търгове и изложби и други форми на продажби.
 3. Агенцията се задължава да организира изложби и търгове в страната и чужбина, като поема разходите единствено върху нейния търговски продукт (картините и художествените творби).
§ 3. Задължения на Автора
 1. Авторът се задължава рекламираните картини и други творби да бъдат на разположение на Агенцията до тяхната окончателна продажба от Агенцията или до момента в който се установи писмено, и от двете страни, че липсва какъвто и да интерес към въпросните творби след което Авторът може да разполага с тях както намери за добре.
 2. Авторът се задължава при изложби в страната и чужбина престоя дневни, хотел, пътни, телефони и т.н. да са за негова сметка.
 3. Авторът се задължава да постави своя подпис на всяка своя картина/пластика (която е регистрирана при Агенцията), както и да отбележи датата и годината на сътворяване на творбата. А на гърба на картината/пластиката задължително са поставя знак, че картината/пластиката е съвременно изкуство и не представлява историческа ценност и може да бъде изнасяна зад граница.
 4. Да заплати за създаването на собствената си галерия, еднократна такса от 60 лева.
 5. Да заплаща предварително на 6 месеца таксата от 6 лева на месец за поддръжка на галерията си.

§ 4. Права на Агенцията

С настоящият договор Агенцията добива търговски права върху предоставените от Автора творби и художествени произведения.

§ 5. Права на Автора

С настоящият договор Автора добива правото Агенцията да бъде негов търговски менажер и да защитава неговите авторски права в България и по света.

§ 6. Финансови възнаграждения за страните

Произлизащите от задълженията на Агенцията разходи се хоноруват. При продажба на произведенията на автора от Агенцията тя получава възнаграждение от 20 % от брутната продажна цена на произведенията на автора след реализацията им. Изплащането се извършва в 14 дневен срок след постъпването на парите от продажбата в банковата сметка на Агенцията или при продажба в брой до приключването на изложбата. Дължимите данъци, такси и осигуровки се заплащат самостоятелно от договорните страни, съгласно договорните условия и данъчното законодателство на Република България.

§ 7. Допълнителни разпоредби

Авторът определя първоначалната цена на картината и на художествените творби. Авторът е длъжен за всяка една картина или художествена творба да определя и минималните продажни цени по споразумение с Агенцията. Агенцията се задължава да търси и намира клиенти и постига максимално високата цена на произведенията и творбите в дадения момент с всички търговски похвати, с което да защити финансовите и авторско-правни интереси на двете страни - на Агенцията и на Автора.

§ 8. Арбитраж

Двете страни се стремят да решават споровете по приятелски начин. Ако страните не могат да се споразумеят по възникналите спорове, то тогава спорът се решава по съдебен ред, съгласно законодателството на Република България

Този договор бе изготвен в два еднотипни екземпляра за двете страни.

Агенция НЕСТ ООД.................................................................................................. Автор: • Приложение: Опис на картините на .......................................................................

  О П И С

  на картините на ........................................ предоставени на виртуална галерия “НЕСТ Арт” www.nest-art.com, по наименования, размери, материал и цени както следва:

  №.
  Наименование
  Размер
  Материал/Техника
  Цени в EURO
  макс. цена/мин. цена
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        
  8.        
  9.        
  10.        
  11.        
  12.        
  13.        
  14.        
  15.        
  16.        
  17.        
  18.        
  19.        
  20.        

  София,
  ............................. г.


нагоре