Профил | Галерия | Арт салон | Новини | | Контакт | Home |
 
Д О Г О В О Р

Между Агенция НЕСТ ООД и Собственик на картини и антикварни предмети, предлагани за продажба в търговския сайт на НЕСТ-Арт

Днес ………….. в гр. София се сключи настоящият договор между страните:

Агенция НЕСТ ООД, Офис: 1202 София, ул. Веслец № 40, тел: 02 988 97 10, Факс: 02 988 97 11,

E-Mail: sales@nest-art.com, уеб-сайт: www.nest-art.com

представлявана от ................................................ (накратко наричана по-долу Агенцията)

и

Собственика на.......………………………………………………………................................... Име................................, Презиме .........................................................Фамилия....................... ЕГН…………………..... адрес….................................……………………………………………........................... л.к. ……………………………………………….. от …………………………… тел.:…………………………………………….......GSM:………………………………… Е-Mail: ……………………………………………… ......................................... (накратко наричан по-долу Собственик)

§ 1 Предмет на договора

С настоящият договор Собственикът упълномощява Агенция НЕСТ да бъде негов представител и посредник пред купувачите и да извърши сделката по продажбата на описаните по-горе предмети.

  • Агенцията предоставя уеб пространство и включва в своята виртуална експозиция графичните изображения на предоставените картини и предмети на Собственика
  • Агенцията търси подходящ купувач на предоставените й картини и предмети

§2 Задължения на Агенцията

Агенцията се задължава с настоящия договор да търси и предложи на Собственика, съответстваща на неговото желание, експертна оценка и пазарно търсене - клиент и цена. Агенцията се явява като посредник между Собственика и клиента.

§3 Задължения на Собственика

Собственикът предоставя графичен материал и описание на предмета оставен за продан. В случай, че такъв липсва, се задължава да заплати на Агенция НЕСТ, по установения ценоразпис за изготвянето им.

Собственикът се задължава в рамките на определеното и заплатено време (...........................) на излагане на предмета(тите) в търговския уеб-сайт на Агенцията, предложения предмет(и) да му/й бъде на разположение, т.е. при възникване на възможност за продажба да откликне незабавно на повикването от страна на Агенцията. Ако собственикът междувременно продаде, публикувания картина или предмет, обявен за продажба в сайта на Агенцията е длъжен веднага да уведоми писмено Агенцията за настъпилата промяна и да анулира настоящия договор.

При продажба на картините и предметите от Собственика, Агенцията не връща обратно остатъка от заплатената сума за реклама в нейния търговски сайт.

§4 Финансови възнаграждения за Агенцията

За извършената посредническа услуга между Агенция НЕСТ ООД и Собственика, който предлага картини и предмети за продан, Собственикът дължи заплащане в размер на 20% (двадесет процента) за картини и антикварни предмети от получената сума на реализираната продажба. Сумата се изплаща на Собственика в рамките на седем дневен срок след извършване на продажбата от Агенцията (след постъпване на парите по сметката на Агенцията от клиента), като се приспадне дължимата комисионна на Агенцията.

§5 Арбитраж

Двете страни се стремят да решават споровете по приятелски начин. Ако страните не могат да се споразумеят по възникналите спорове, то тогава спорът се решава по съдебен ред, съгласно законодателството на Република България.

Този договор бе изготвен в два еднотипни екземпляра за двете страни.

Агенция НЕСТ ООД ......................................................................................Собственик:

/Управляващ съдружник/............................................................................ /Име, фамилия, подпис/ София, .........20xx

Забележка: Попълва се декларация за собственост и автентичност на картините и предметите.
.....................При пълномощник се предоставя нотариално заверено пълномощно.

Декларация

от Собственика на.картини и антикварни предмети за собственост и автентичност и определяне на продажна цена:

Име................................... Презиме .................................................Фамилия.............................................................. ЕГН…………………..... адрес….................................………………………… л.к. .................................................. от …………………………… тел:…………………………………………….......GSM:…………………………………

Е-Mail: …………………………………………

1. .........................................................................................цена...................................................

2. .........................................................................................цена..................................................

3. .........................................................................................цена.................................................

4. .........................................................................................цена.................................................

5. .........................................................................................цена..................................................

6. .........................................................................................цена..................................................

С настоящето декларирам,че предложените от мен картини и антикварни предмети са моя собственост и са автентични, за което се подписвам по долу.

Декларатор:

София,

дата


назад